Καταπολέμηση της απάτης και της διαφθοράς
Καταπολέμηση της απάτης και της διαφθοράς
ActionAid
Πολιτική για την
καταπολέμηση της
απάτης & της διαφθοράς
ActionAid
Πολιτική για την καταπολέμηση της απάτης & της διαφθοράς

1. Εισαγωγή

1.1. Η ΑctionΑid θεωρεί την Απάτη και τη Διαφθορά ως βασικούς παράγοντες της φτώχειας και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος. Η ActionAid απαιτεί από το προσωπικό, τους/τις συνεργάτες/ιδες και τους/τις εθελοντές/ριες της να ενεργούν με ειλικρίνεια και να προστατεύουν τα περιουσιακά της στοιχεία, σε συμμόρφωση με τις υιοθετούμενες διαδικασίες και τις πολιτικές για την πρόληψη της απάτης και της διαφθοράς.

1.2. Το προσωπικό, οι συνεργάτες/ιδες και οι εθελοντές της ActionAid που εμπλέκονται σε πραγματική ή απόπειρα απάτης ή διαφθοράς, οποιουδήποτε είδους, ενδέχεται να υπαχθούν σε πειθαρχικά μέτρα, απόλυση ή τερματισμό της συμβατικής σχέσης, αποζημίωση για οποιαδήποτε ζημία υφίσταται η ActionAid και ενδεχόμενη καταγγελία στις εθνικές αρχές για την ποινική τους δίωξη.

 

2. Ορισμοί

2.1. Απάτη: κάθε πράξη εναντίον της ActionAid για την κτήση προσωπικού ή συλλογικού οφέλους, την αποφυγή εκπλήρωσης υποχρέωσης ή την πρόκληση ζημίας, λ.χ. εξαπάτηση, δωροδοκία, πλαστογραφία, εκβιασμός, κλοπή, υπεξαίρεση, απιστία, ψευδής αναπαράσταση και απόκρυψη σημαντικών γεγονότων, απάτη μέσω αλληλογραφίας και διαδικτύου, εξαπάτηση (π.χ. ψευδή δήλωση προσόντων για απόκτηση εργασίας), απάτη οικονομικών καταστάσεων

2.2. Διαφθορά: κατάχρηση ανατεθειμένης εξουσίας, με σκοπό το προσωπικό όφελος (χρηματικό, υλικό ή άυλο όπως απόκτηση θέσης και πληροφοριών), λ.χ. σύγκρουση συμφερόντων, νόθευση διαγωνισμών, λήψη παράνομων φιλοδωρημάτων, οικονομικός εκβιασμός, δόλιες εκταμιεύσεις, κατάχρηση αποθέματος,

2.3. Άλλα οικονομικά εγκλήματα: νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες για απόκρυψη πληρωμής, χρηματοδότηση τρομοκρατίας, κλοπή περιουσιακών στοιχείων, κατάχρηση περιουσιακών στοιχείων του οργανισμού (π.χ. χρήση ιδιωτικών οχημάτων ActionAid χωρίς άδεια), εξαπάτηση, κλοπή από συνεργάτη/ιδα, κλοπή ή κατάχρηση ιδιοκτησιακών δεδομένων, κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας, απόκτηση προσωπικού οφέλους από ανάθεση συμβάσεων.

 

3. Συνεργασία με φορείς

Όταν η ActionAid συνεργάζεται με άλλους φορείς, πρέπει να πραγματοποιούνται πρόσθετοι έλεγχοι για την πρόληψη και τον εντοπισμό τυχόν τέλεσης απάτης ή διαφθοράς, όπως:

3.1. Ενδελεχής αξιολόγηση των συνεργατών/ιδων και του περιβάλλοντος εσωτερικού ελέγχου τους, πριν τη συνεργασία.

3.2. Αξιολόγηση κινδύνων απάτης, ως αποτέλεσμα του περιβάλλοντος (λ.χ. κατά την συνεργασία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης).

3.3. Κοινοποίηση βασικών πολιτικών της ActionAid στο/στη συνεργάτη/ιδα, και γίνονται κατανοητές στο προσωπικό του/της, όπου οι δικές του/τις πολιτικές θεωρούνται ανεπαρκείς, λ.χ. μέσω εκπαίδευσης του προσωπικού.

3.4. Υπογραφή σύμβασης για κάθε ανατιθέμενη εργασία, στην οποία προβλέπονται η συμμόρφωση προς την παρούσα πολιτική και η διενέργεια τυχόν πρόσθετων ελέγχων του έργου των συνεργατών/ιδων, που χρηματοδοτούνται από την ActionAid.

 

4. Αναφορά περιστατικών απάτης ή διαφθοράς

4.1. Όταν μέλος του προσωπικού της ActionAid, εθελοντής/τρια ή εξωτερικός/η συνεργάτης/ιδα υποψιάζεται ότι έχει γίνει ή διαπράττεται ή ενδέχεται να διαπραχθεί απάτη ή διαφθορά, πρέπει να το αναφέρει αμέσως:

i. στο ανώτατο μέλος της διοίκησης ή

ii. στον/η προϊστάμενο/η του/της, που οφείλει να ενημερώσει μέλος του Εσωτερικού Ελέγχου της ActionAid ή τον/την Διευθυντή/ρια της χώρας ή τον/την επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου της ActionAid International.

4.2. Εάν ο καταγγέλλων/ούσα δεν είναι σε θέση να πραγματοποιήσει την αναφορά μέσω των παραπάνω καναλιών, μπορεί να χρησιμοποιήσει το μηχανισμό εσωτερικών καταγγελιών, υποβάλλοντας ανώνυμη καταγγελία στις διευθύνσεις whistleblowing.hellas@actionaid.org (ActionAid Ελλάς) ή whistleblowing@actionaid.org (ActionAid International).

Πλήρης Πολιτική για την καταπολέμηση της απάτης & της διαφθοράς