ActionAid
Πολιτική για την προστασία
από τη σεξουαλική εκμετάλλευση
και κακοποίηση (στο πεδίο)
ActionAid
Πολιτική για τη σεξουαλική παρενόχληση, εκμετάλλευση & κακοποίηση στην εργασία (στο πεδίο)

1.   Εισαγωγή

1.1.   Η ActionAid δεν ανέχεται καμία μορφή κακοποίησης, εκμετάλλευσης ή βλάβης.

1.2.   Σκοπός της παρούσας πολιτικής είναι να διασφαλίσει την θέσπιση διαδικασιών για την προστασία των δικαιούχων[1] και των κοινοτήτων με τις οποίες συνεργαζόμαστε, μεταξύ αυτών και των ενηλίκων που διατρέχουν κίνδυνο[2], από σεξουαλική κακοποίηση ή εκμετάλλευση ή άλλη επιβλαβή και ανάρμοστη συμπεριφορά για τις οποίες ευθύνεται κάποιο μέλος, εκπρόσωπος ή πάροχος της ActionAid.

 

2.  Δεσμεύσεις προσωπικού και παρόχων της ActionAid

Η ActionAid απαγορεύει αυστηρά στο προσωπικό και τους λοιπούς παρόχους της:

2.1. Να επιδίδονται σε οποιασδήποτε μορφής σεξουαλική δραστηριότητα με δικαιούχους. Οι σχέσεις ή κάθε μορφής σεξουαλική δραστηριότητα με μέλη κοινοτήτων που δεν είναι δικαιούχοι δεν απαγορεύονται. Ωστόσο, τα μέλη του προσωπικού και άλλοι συνεργάτες οφείλουν να εξασφαλίζουν ότι μια τέτοια σχέση δεν είναι (και δεν μπορεί να εκλαμβάνεται ως) καταχρηστική ή σχέση εκμετάλλευσης. Αυτές οι σχέσεις πρέπει να τίθενται άμεσα υπόψη του Διευθυντή της Χώρας, ώστε να εκτιμηθεί, κατά περίπτωση, ο τρόπος που γίνονται αντιληπτές από την κοινότητα και τυχόν κίνδυνοι για τη φήμη της ActionAid.

2.2. Να επιδίδονται σε οποιασδήποτε μορφής σεξουαλική δραστηριότητα με παιδιά.

2.3. Το αγοραίο σεξ. Η ActionAid δεν προβαίνει σε κρίσεις για τους ανθρώπους που εκδίδονται. Ωστόσο, αναγνωρίζοντας το ενδεχόμενο σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης, η ActionAid απαγορεύει αυτή τη δραστηριότητα στο προσωπικό και τους παρόχους της.

 

3.  Ασφαλής σχεδιασμός προγραμμάτων

3.1.   Η παρούσα πολιτική λαμβάνεται υπόψη σε όλα τα στάδια του κύκλου ενός προγράμματος (σχεδιασμός, εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση).  

3.2.   Εξασφαλίζεται η ενεργός συμμετοχή των δικαιούχων και των κοινοτήτων, μέσω της υιοθέτησης συμμετοχικών μεθόδων. Παράλληλα, οι πολιτικές και οι διαδικασίες της ActionAid γνωστοποιούνται στους δικαιούχους και στα μέλη των κοινοτήτων, προκειμένου αυτοί να παρέχουν ανατροφοδότηση και να συνεισφέρουν αποφασιστικά στην ανάπτυξη της προσέγγισής μας.

3.3.   Δεδομένου ότι η σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση συχνά οφείλεται σε διακρίσεις (λόγω φύλου ή άλλων παραγόντων), η ActionAid διασφαλίζει ότι οι αναπτυξιακές και ανθρωπιστικές δραστηριότητες διεξάγονται με τρόπο ευαισθητοποιημένο. Αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει τη δημιουργία ξεχωριστών χώρων όπου οι γυναίκες, οι άνδρες, τα διεμφυλικά και τα μη δυαδικού φύλου άτομα μπορούν να διατυπώνουν τις ανησυχίες και να ανταλλάσσουν τις ιδέες τους.

3.4.   Καθιερώνεται διαδικασία εκτίμησης κινδύνου για όλα τα προγράμματα. Η εκτίμηση κινδύνου πραγματοποιείται κατά το στάδιο σύλληψης ενός έργου, επανεξετάζεται τακτικά και παρακολουθείται από τα ανώτερα διοικητικά στελέχη και το Διοικητικό Συμβούλιο. Σκοπός είναι η ανίχνευση των κινδύνων σεξουαλικής εκμετάλλευσης/κακοποίησης και η εφαρμογή μέτρων για την αντιμετώπισή τους, ήδη κατά το σχεδιασμό των προγραμμάτων (π.χ. αναζήτηση κατάλληλου τόπου και χρόνου διεξαγωγής των δράσεων, συστηματική αξιολόγηση του προσωπικού και των συνεργατών, επίγνωση των κινδύνων, εξασφάλιση ασφαλών και προσβάσιμων υπηρεσιών).

3.5.   Εξασφαλίζεται ότι η παροχή βοήθειας σε πληγέντες βασίζεται στην προσέγγιση της ActionAid με επίκεντρο τους/τις επιζώντες/ούσες.

 

4.  Μηχανισμός καταγγελιών στην ΑctionAid

4.1.   Όλα τα αναπτυξιακά και ανθρωπιστικά προγράμματα περιλαμβάνουν μηχανισμούς καταγγελιών και διαδικασίες υποβολής αναφοράς, που σχεδιάζονται σε συνεργασία με τις κοινότητες, αναφορικά με παραβιάσεις της παρούσας Πολιτικής.

4.2.   Οποιοδήποτε άτομο μπορεί να διατυπώσει καταγγελία στην ActionAid, ακόμη και αν δεν έχει αποδεικτικά στοιχεία (λ.χ. μάρτυρας), πέραν της δικής του εμπειρίας. Η ActionAid συνεργάζεται με επιζώντες/ούσες και καταγγέλλοντες/ουσες προκειμένου να κατανοεί τον τρόπο με τον οποίο επιθυμούν να αντιμετωπιστεί η καταγγελία τους.

4.3.   Τα άτομα που έχουν υποστεί σεξουαλική παρενόχληση, εκμετάλλευση ή κακοποίηση δεν είναι υποχρεωμένα να προβαίνουν σε αναφορά της δικής τους εμπειρίας.

4.4.   Όλα τα μέλη του προσωπικού και οι πάροχοι αναγνωρίζουν αφενός την ευθύνη τους να διατηρούν ένα περιβάλλον ελεύθερο από σεξουαλική εκμετάλλευση/κακοποίηση, αφετέρου να αναφέρουν οποιαδήποτε παραβίαση της παρούσας πολιτικής υποψιάζονται ή της οποίας έχουν γίνει μάρτυρες, είτε εντός είτε εκτός ActionAid.

4.5.   Οι δραστηριότητες ευαισθητοποίησης ενημερώνουν τους δικαιούχους/ωφελούμενους για τους μηχανισμούς παραπόνων, το δικαίωμα να καταγγείλουν παραβιάσεις των πολιτικών της ActionAid  και τονίζουν ότι όλες οι δράσεις είναι δωρεάν. Όπου είναι δυνατόν, πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα αυτοπρόσωπης αναφοράς στους δικαιούχοι, καθώς και εναλλακτικά μέσα (όπως κουτί παραπόνων, τηλεφωνικές γραμμές).

 

[1] Ως «δικαιούχοι» ορίζονται τα άτομα που λαμβάνουν άμεσα βοήθεια από την ActionAid ή συμμετέχουν άμεσα σε δραστηριότητες προγραμμάτων.

[2] Ως «ενήλικος που διατρέχει κίνδυνο» νοείται κάθε άτομο ηλικίας άνω των 18 ετών που θεωρείται πιο ευάλωτο στην κακοποίηση, στην εκμετάλλευση ή σε άλλη βλάβη, για σωματικούς, κοινωνικούς, οικονομικούς ή περιβαλλοντικούς λόγους.

Πλήρης Πολιτική για τη σεξουαλική παρενόχληση, εκμετάλλευση & κακοποίηση στην εργασία (στο πεδίο)