Πολιτική για τη σεξουαλική παρενόχληση, εκμετάλλευση & κακοποίηση στην εργασία

Προστασία από τη σεξουαλική παρενόχληση στην εργασία
/sites/default/files/2021-06/R207478_0-min-mob_0.jpg
ActionAid
Πολιτική για τη σεξουαλική
παρενόχληση, εκμετάλλευση
& κακοποίηση στην εργασία
ActionAid
Πολιτική για τη σεξουαλική παρενόχληση, εκμετάλλευση & κακοποίηση στην εργασία

1.  Εισαγωγή

Η παρούσα Πολιτική πραγματεύεται τις επιβλαβείς συμπεριφορές που επιδεικνύονται από μέλη του προσωπικού και άλλους παρόχους. Σκοπός της είναι να διασφαλίζει ότι η ActionAid παρέχει ένα ασφαλές και ελεύθερο από κάθε σεξουαλική παρενόχληση, εκμετάλλευση και κακοποίηση στο εργασιακό περιβάλλον, το οποίο προάγει τα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια όλων.

 

2.  Σχέσεις μεταξύ μελών του προσωπικού ή παρόχων της ActionAid

2.1.Η ActionAid απαγορεύει στο προσωπικό και στους παρόχους της να συνάπτουν σεξουαλική σχέση με άτομα που τελούν υπό τη διεύθυνση ή την εποπτεία τους. Όσον αφορά τα ανώτερα διοικητικά στελέχη (senior management), η απαγόρευση αυτή αφορά όλα τα κατώτερα διοικητικά στελέχη.

2.2. Η ActionAid δεν απαγορεύει στα μέλη του προσωπικού της να συνάπτουν σχέσεις μεταξύ τους (εφόσον αυτές δεν εμπίπτουν στην περίπτωση 2.1). Ωστόσο, το προσωπικό και οι πάροχοι που συνάπτουν σχέσεις με άλλα μέλη του προσωπικού ή εκπροσώπους, οφείλουν:

Να συμπεριφέρονται με επαγγελματισμό, να διαχειρίζονται τις σχέσεις τους με τρόπο που δεν επηρεάζει την εργασία τους, να μην αμαυρώνουν τη φήμη της ActionAid και να μην προβαίνουν σε συμπεριφορά που ενέχει δόλο ή διαφθορά, λ.χ. μέλη του προσωπικού ή πάροχοι που ταξιδεύουν στον ίδιο προορισμό, παρότι αυτό δεν υπαγορεύεται από τα εργασιακά τους καθήκοντα.

Να κοινοποιούν άμεσα τις σχέσεις τους στους προϊσταμένους τους ή στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, ακόμη και εάν η σχέση τους βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο και ενδέχεται να διακοπεί.

Να αποφεύγουν τη σύγκρουση συμφερόντων (και την πιθανότητα εμφάνισής της) και να βεβαιώνονται ότι οι εργασιακές τους αποφάσεις δεν κατευθύνονται από τη σχέση, π.χ. όταν τα μέλη του προσωπικού υπάγονται στην ίδια γραμμή προϋπολογισμού ή έχουν κοινή ευθύνη για τη λήψη αποφάσεων.

2.3.Αναγνωρίζοντας την ανισορροπία ισχύος και το ενδεχόμενο εκμετάλλευσης, η ActionAid απαγορεύει στα μέλη του προσωπικού της να επιδίδονται σε σεξουαλική δραστηριότητα με μέλη του προσωπικού των συνεργατών και παρόχων, όταν αυτή η σχέση είναι ή μπορεί να θεωρηθεί κατάχρηση εξουσίας, λ.χ. όταν ανώτερο στέλεχος ή μέλος του προσωπικού της ActionAid που διαχειρίζεται τη χρηματοδότηση προς τον συνεργάτη επιδίδεται σε σεξουαλική δραστηριότητα με οποιονδήποτε στο συνεργαζόμενο φορέα.

2.4.Η συναινετική σεξουαλική δραστηριότητα και οι σχέσεις ανάμεσα στα μέλη του προσωπικού της ActionAid και στα μέλη του προσωπικού του συνεργάτη δεν απαγορεύεται, αρκεί αυτά τα άτομα να συμπεριφέρονται με επαγγελματισμό (βλ. 2.2).

 

3.  Δεσμεύσεις προσωπικού και εκπροσώπων της ActionAid

3.1. Τα μέλη του προσωπικού απαγορεύεται να:

  • παρενοχλούν, να εκμεταλλεύονται ή να κακοποιούν σεξουαλικά οποιονδήποτε έρχεται σε επαφή μαζί τους στο πλαίσιο του έργου της ActionAid.
  • Να καταχρώνται τη θέση ισχύος τους, με σκοπό να εκμεταλλευτούν ή να βλάψουν άλλους (π.χ. εξάρτηση της προσφοράς ή μη θέσης εργασίας με σεξουαλική δραστηριότητα του/της αιτούντος/σας).
  • Να επιδεικνύουν συμπεριφορά εκμετάλλευσης ή επιβλαβή συμπεριφορά σε βάρος ατόμων με τα οποία έρχονται σε επαφή, μέσω της δουλειάς τους.

3.2. Οι προϊστάμενοι της ActionAid οφείλουν πάντοτε:

  • Να δημιουργούν ένα ασφαλές περιβάλλον, προκειμένου να εξασφαλίζουν ότι τα μέλη του προσωπικού και οι άλλοι αισθάνονται ότι μπορούν να διατυπώνουν τις ανησυχίες τους, χωρίς τον φόβο τυχόν αντιποίνων.
  • Να βεβαιώνονται ότι το προσωπικό που βρίσκεται υπό τη δικαιοδοσία τους λαμβάνει ειδική κατάρτιση σχετικά με την παρούσα πολιτική και ότι τυχόν ανησυχίες που διατυπώνονται από ή σχετικά με το προσωπικό τους αναφέρονται και αντιμετωπίζονται κατάλληλα.
  • Να μεριμνούν ώστε όλες οι διαδικασίες και οι δραστηριότητες να διεξάγονται με τρόπο που επιδιώκει την ελαχιστοποίηση των κινδύνων για τα μέλη του προσωπικού και άλλους.

 

4.  Ασφαλής διαδικασία πρόσληψης

4.1.Με γνώμονα τη βέλτιστη πρακτική, η ActionAid εφαρμόζει αυστηρές διαδικασίες πρόσληψης, προκειμένου να περιορίζεται η πιθανότητα πρόσληψης ατόμου που ενδέχεται να εκθέτει σε κίνδυνο τις κοινότητες, το προσωπικό και συνεργάτες/ιδες της οργάνωσης.

4.2.Οι συνεντεύξεις για θέσεις που αφορούν την εργασία με παιδιά περιλαμβάνουν ερωτήσεις που σχετίζονται με τη συμπεριφορά και αξιολογούν την καταλληλότητα του/της υποψηφίου/ιας να εργάζεται με παιδιά.

4.3.Η ActionAid δεν προσλαμβάνει, εν γνώσει της, άτομα που έχουν στο παρελθόν διαπράξει κάποιας μορφής σεξουαλική παρενόχληση, εκμετάλλευση και κακοποίηση.

4.4.Η ActionAid διασφαλίζει ότι η πρόσληψη μελών προσωπικού και εκπροσώπων περιλαμβάνει ελέγχους συστάσεων (γραπτούς ή/και προφορικούς κατά περίπτωση).

4.5.Σχετικοί έλεγχοι σε αστυνομικά αρχεία ή ποινικά μητρώα διενεργούνται σύμφωνα με τους κανονισμούς κάθε χώρας, αναλόγως των καθηκόντων του/της υποψηφίου/ας. 

Πλήρης Πολιτική για τη σεξουαλική παρενόχληση, εκμετάλλευση & κακοποίηση στην εργασία