ActionAid
Για προϋπολογισμούς
που περιλαμβάνουν
τις γυναίκες
ActionAid

Ένας πιο δίκαιος προϋπολογισμός μειώνει τις ανισότητες

Ο τρόπος που συντάσσουν τους προϋπολογισμούς τους οι δήμοι, οι περιφέρειες, τα υπουργεία επηρεάζουν άμεσα τη ζωή των κατοίκων. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται συχνά πίσω από κλειστές πόρτες μπορεί να μειώσουν τις ανισότητες και να στηρίξουν ευάλωτες ομάδες. 

Στην ActionAid πιστεύουμε ότι οι δημόσιοι προϋπολογισμοί θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψιν τις ανάγκες όλων των κατοίκων και την ίδια στιγμή, να δίνουν τη δυνατότητα στους ίδιους τους πολίτες να εκφράσουν την άποψή τους όταν καταρτίζονται.

Στο πλαίσιο της δράσης μας για την ενδυνάμωση των γυναικών, ξεκινήσαμε στην Ελλάδα το πρόγραμμα GREAT Budgeting (Gender Responsive, Accountable and Transparent Budgeting), που αναδεικνύει τη σημασία της ένταξης της οπτικής του φύλου στους προϋπολογισμούς.  Η χώρα βρίσκεται μόλις στην 91η θέση παγκοσμίως στην ανισότητα των φύλων και οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε τοπικό και εθνικό επίπεδο θα μπορούσαν να βελτιώσουν κατά πολύ τη θέση αυτή.

Τι είναι οι προϋπολογισμοί με την οπτική του φύλου (gender budgeting)

Ουσιαστικά το gender budgeting είναι η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στους προϋπολογισμούς και στις αποφάσεις για πολιτικές και προγράμματα είτε σε τοπικό είτε σε εθνικό επίπεδο. Είναι ένας τρόπος να δίνεται η δυνατότητα στις γυναίκες και τα κορίτσια να πουν τις ανάγκες τους και να διεκδικήσουν την κάλυψή τους.

Κάποιες από τις ερωτήσεις που καλούνται να απαντήσουν οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι: λαμβάνονται υπόψιν οι ανάγκες των γυναικών στους προϋπολογισμούς τους; Υπάρχει πρόβλεψη για την ασφάλεια και την περίθαλψη των γυναικών; Υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές ώστε οι μητέρες ή οι γυναίκες που παρέχουν φροντίδα σε ηλικιωμένους να μπορούν να εργαστούν; Άντρες και γυναίκες έχουν τις ίδιες παροχές σε αθλητικές και μη εγκαταστάσεις; Έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα ώστε να είναι ασφαλείς οι δημόσιοι χώροι;

Παρά τις πρωτοβουλίες για την ισότητα των φύλων, η Ελλάδα είναι στην τελευταία θέση του Gender Equality Index.

Άξονες δράσης

Μέσω του προγράμματος GREAT Budgeting,  διοργανώνουμε κοινές δράσεις με πολίτες και εργαζόμενους στους Δήμους Αθήνας και Καρδίτσας, όπου αναλύουμε τους προϋπολογισμούς των ΟΤΑ υπό το πρίσμα του φύλου. Υποστηρίζουμε τις συμμετέχουσες και τους συμμετέχοντες, ώστε με τη βοήθεια διεθνών εμπειρογνωμόνων να αναπτύξουν δεξιότητες για να χαρτογραφήσουν, αποτυπώσουν τις ανάγκες αυτές και στη συνέχεια να προτείνουν την κάλυψη από τις σχετικές νομοθεσίες.

Σκοπός είναι η ενεργοποίηση και η συνεργασία των πολιτών και στις δύο πόλεις, μέσα από ομάδες, οι οποίες θα υποβάλουν προτάσεις και θα δημιουργήσουν καλές πρακτικές για την ένταξη της οπτικής του φύλου στους δημόσιους προϋπολογισμούς. 

Πρόγραμμα και στόχοι

Το πρόγραμμα υλοποιείται από την ΑctionAid σε συνεργασία με το Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας και τους δήμους Αθηναίων και Καρδίτσας και περιλαμβάνει την ενεργοποίηση διαύλων επικοινωνίας ΟΤΑ και πολιτών, τη συνηγορία σε τοπικό επίπεδο για την προώθηση των ιδεών και των προτάσεων των πολιτών αλλά και τη συνεργασία φορέων κοινωνίας των πολιτών για προώθηση των συμμετοχικών διαδικασιών. Τα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής θα επικοινωνηθούν μέσω εργαστηρίων σε 175 εκπροσώπους ΟΤΑ και ΜΚΟ σε 7 περιφέρειες της χώρας.

Η εισαγωγή της οπτικής του φύλου στους δημόσιους προϋπολογισμούς με συμμετοχή των πολιτών στη διαμόρφωσή τους είναι ένα αρκετά φιλόδοξο πρόγραμμα. Ο στόχος μας είναι διττός: αφενός να κάνουμε ορατές τις ανάγκες των γυναικών σε τοπικό επίπεδο και αφετέρου να ασκήσουμε πίεση ώστε οι ανάγκες τους να καλυφθούν από τους δημόσιους προϋπολογισμούς, αφού αποκτήσουν τα απαραίτητα εργαλεία και ανοίξουν δίαυλοι επικοινωνίας με την τοπική διακυβέρνηση. Θέλουμε αυτό το έργο να συμβάλλει στη βελτίωση της θέσης της Ελλάδας από 91ης παγκοσμίως στην ανισότητα των φύλων.

Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργήσαμε ένα χρηστικό οδηγό για τον έμφυλο προϋπολογισμό που περιλαμβάνει χρήσιμα εργαλεία για την εφαρμογή του στους Δήμους.

Κατέβασε τον οδηγό

ActionAid

Η γυναικεία οπτική στους δημόσιους προϋπολογισμούς

Πώς μπορούν να μειωθούν οι ανισότητες και να στηριχθούν οι ευάλωτες ομάδες μέσα από τους δημόσιους προϋπολογισμούς;

Gender Responsive, Accountable and Transparent (GREAT) Budgeting

Το έργο «Gender Responsive, Accountable and Transparent (GREAT) Budgeting» υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης την ActionAid.

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.